Fatta ordet! Fundamentalism

Beskrivning

Ordet fundamental kan översättas med att något är grundläggande, som till exempel en lära eller sanning. Fundamentalism – eller att vara fundamentalist – innebär att hålla sig till den ursprungliga, grundläggande läran. För en fundamentalist är varje bokstav i den heliga skriften helt sann och felfri. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om fundamentalism.

Fatta ordet! – Fundamentalism visar exempel och gör jämförelser som ökar förståelsen för begreppets innebörd.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991051
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämnen: Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska
Speltid: 6,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Identitet och livsfrågor
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etik
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Humanistiska programmet
• Samhällsvetenskapsprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Religionskunskap
• Samhällskunskap

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• Demokratiska fri­- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Några olika stats-­ och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Undervisningen i Svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.